अनलाईन फारम भर्दा आवेदकले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

  1. अनलाईन फारम भर्न , फारम भर्नुसमा Click गरी आफ्नो Account Sign Up गरी खोल्नुहोला |
  2. आवेदकले आफ्नो विवरण भर्दा सत्य , तथ्य र प्रष्ट रुपमा भर्नु पर्ने छ। गलत तथा झुठा विwरण पेश गरेको पाइएमा जुनसुकै बखत दरखास्त खारेज गर्न सकिने छ।
  3. (*)चिन्ह लागेका कोष्ठहरु अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्ने छ।
  4. सबै विवरण भरिसकेपछि अन्तिममा रहेको Save Button मा click गर्नुहोला।